top of page

DARBŲ SAUGOS PASLAUGOS

Darbu saugos dokumentai | Pirminiai darbu saugos dokumentai | butiniausi darbu saugos dokumentai | darbu saugos instrukcijos  | Darbu saugos zurnalai

rengia/atnaujina įmonės vietinius (lokalius) darbuotojų saugos ir sveikatos norminius aktus. Parengiame pirminius dokumentus: įsakymus, instrukcijas, žurnalus, prevencinius dokumentus.  

Darbų saugos padalinys yra įsikūręs Panevėžyje, tačiau aptarnaujami objektai yra visoje Lietuvoje. Mūsų įmonės darbų saugos specialistai, vyk­dy­da­mi dar­buo­to­jų sau­gos ir svei­ka­tos nor­mi­nių tei­sės ak­tų įgy­ven­di­ni­mo kon­tro­lę, ypa­tin­gą dėme­sį ski­ria ­šiems klau­si­mams:

Darbu sauga | darbuotoju mokymai, kvalifikacija | darbu saugos pazymejimas

organizuoja darbuotojų mokymus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;

darbu sauga | profesines rizikos vertinimas | Profesine rizika | profesines rizikos vertinimo planas

- darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja, atlieka ir koordinuoja profesinės rizikos vertinimą įmonėje;

- vykdo profesinės rizikos mažinimo ir šalinimo priemonių plano įgyvendinimo kontrolę

darbu sauga | darbuotoju sveikatos tikrinimas | sveikatos grafikas | privalomasis sveikatos patikrinimas imoneje

- pagal pareigybes ir atliekamus darbus, sudaro kenksmingų veiksnių sąrašus,

organizuoja darbuotojų sveikatos patikrinimus,

- sudaro darbuotojų, kuriems privalomai turi būti tikrinama sveikata, sąrašus; 

analizuoja privalomųjų sveikatos patikrinimų išvadas ir rekomendacijas ir organizuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą

Darbu sauga | statybos objektu prieziura ir kontrole | paskyra leidimas | pavojingi darbai statybose

Atlieka gamybos bei statybos objektų priežiūrą ir kontrolę:

kontroliuoja ir reikalauja, kad  darbuotojai gamybos sektoriuje bei statybos objektuose vykdytų darbų saugos ir sveikatos instrukcijų, darbo tvarkos taisyklių ir kitų saugos darbe norminių teisės aktų reikalavimus;

informuoja darbuotojus apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietoje ir jų poveikį sveikatai;

- užtikrina ir reikalauja, kad darbuotojai dirbdami dėvėtų visas darbo sąlygas atitinkančias asmenines ir kolektyvinės saugos priemones;

- išduoda paskyras -leidimus pavojingiems darbams atlikti ir  užtikrina, kad būtų tinkamai instruktuoti, įforminti ir atliekami padidinto pavojingumo darbai.

- sustabdo darbus, kai dėl gedimo ar avarinės būklės gali susidaryti ar susidarė sąlygos nelaimingiems atsitikimams, kai dėl pažeidimų darbo aplinka tampa pavojinga sveikatai ir gyvybei

darbu sauga | darbu saugos instruktavimas | gaisrines saugos instruktazas | darbu saugos instruktazas | darbu saugos zurnalai | kaip pildyti darbu saugos zurnala

- instruktuoja darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos teisės aktų ir įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų nustatyta tvarka,

- rengia įmonės darbų saugos ir sveikatos ir gaisrinės saugos norminę dokumentaciją įmonėse;

- suteikia įmonių vadovams įvairiapusę profesionalią konsultaciją ir informaciją darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais

Darbu sauga | Nelaimingas atsitikimas darbe | nelaimingo atsitikimo pildymas | nelaimingu atsitikimu prevencija | profesine liga

- dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, incidentus, avarijas ir profesines ligas,

- rengia nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemones ar organizuoja jų parengimą, kontroliuoja prevencinių priemonių įgyvendinimo terminų laikymąsi;

- analizuoja nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, incidentų bei avarijų aplinkybes ir priežastis, 

- registruoja įmonėje įvykusius nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas bei incidentus

Darbu sauga | VDI patikrinimas | atsakymas i reikalavima VDI, gaisrines saugos patikrinimas

- dalyvauja Valstybinės darbo inspekcijos, gaisrinės saugos ir  kitų valstybinių institucijų patikrinimuose;

- konsultuoja ir rengia atsakymus į institucijų pareikštus  reikalavimus

Darbu sauga | civiline sauga | civilines saugos planas | civilines saugos pratybos | civilines saugos mokymai

- rengia  civilinės saugos  norminius dokumentus, organizuoja civilinės saugos darbuotojų mokymus, konsultuoja ir dalyvauja rengiant pratybas.

bottom of page