top of page

STATYBŲ SEKTORIUS

Urban Construction_edited.jpg

Sta­ty­bos aikš­te­lė­se (sta­tyb­vie­tė­se) dar­buo­to­jai vei­kia­mi ypač di­de­lės rizi­kos, nes dar­bo są­ly­gos nuo­lat kei­čia­si, naudojamos įvai­rios statybinės ma­ši­nos bei įren­gi­mai ir dir­ba įvai­rių pro­fe­si­jų darbuo­to­jai. 

Vie­nas pagrin­di­nių darb­da­vių už­da­vi­nių yra įgyven­din­ti bū­ti­nas dar­bų saugos ir sveikatos or­ga­ni­za­vi­mo priemo­nes dėl pa­vo­jų sta­tyb­vie­tėse pašalinimo, įvertinti profesinę riziką ir užtikrinti sau­gią ir svei­ką dar­bo ap­lin­ką.

Dar­buo­to­jų parei­ga – darbus vyk­dy­ti pa­gal nu­ma­ty­tą tech­no­lo­gi­ją, tei­sin­gai naudojant ko­lek­ty­vi­nes ir as­me­ni­nes ap­sau­gi­nes prie­mo­nes ir dar­bo įrenginius.

UAB Finkona specialistai konsultuoja įmonės vadovus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, vertina profesinę riziką, teikia pasiūlymus kaip spręsti iškilusias problemas.

Sužinokite plačiau apie UAB "Finkona" teikiamas paslaugas.  

Reikia konsultacijos? Rašykite arba skambinkite.

bottom of page