top of page

STATYBŲ SEKTORIUS

Sta­ty­bos aikš­te­lė­se (sta­tyb­vie­tė­se) dar­buo­to­jai vei­kia­mi ypač di­de­lės rizi­kos, nes dar­bo są­ly­gos nuo­lat kei­čia­si, naudojamos įvai­rios statybinės ma­ši­nos bei įren­gi­niai ir dir­ba įvai­rių pro­fe­si­jų bei įvai­raus pro­fe­si­nio pasi­ruo­ši­mo darbuo­to­jai. Dar­bo vie­ta ga­li bū­ti ne­pa­to­gi, nesau­gi, veikia­ma ne­pa­lan­kių me­te­o­ro­lo­gi­nių są­ly­gų. To­dėl vie­nas pagrin­di­nių darb­da­vių už­da­vi­nių yra įgyven­din­ti bū­ti­nas dar­bų saugos ir sveikatos or­ga­ni­za­vi­mo priemo­nes dėl pa­vo­jų sta­tyb­vie­tėse pašalinimo, užtikrikrinti sau­gią ir svei­ką dar­bo ap­lin­ką. Dar­buo­to­jų parei­ga – darbus vyk­dy­ti pa­gal nu­ma­ty­tą tech­no­lo­gi­ją, tei­sin­gai naudojant ko­lek­ty­vi­nes ir as­me­ni­nes ap­sau­gi­nes prie­mo­nes ir dar­bo įrenginius. 

Sužinokite plačiau apie UAB "Finkona" teikiamas paslaugas.  

darbu sauga panevezy | Darbu saugos paslaugos panevezys | darbu sauga statybose | profesine rizika | profesines rizikos vertinimas | potencialiai pavojingi darbai statybose | asmenines apsaugines priemones statybose

Reikia konsultacijos? Rašykite arba skambinkite.

bottom of page